މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތައާރަފް

ވިޝަން އަދި މިޝަން

ވިޝަން

މާލެއަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ސާފުތާހިރު ފެހިވެއްޓަކަށް ހެދުމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަކާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވެފައިވާ ވެރިރަށް ކަމަށް ހެދުމުގެ ނާރެހަކަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް ހެދުން

މިޝަން

  • މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނަކީ، މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތާ ހީވާގި  އަދި ހަލުވިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭފަދަ ޤާބިލް، އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ލިބިފައިވާބަޔަކަށް ހެދުން
  • މާލޭ ސިޓީކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް ޚިދުމަތަށް އެދިގެން އަންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ލިބިދޭ ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހިގެން ދާމީހަކަށް ހެދުން
  • މާލެއަކީ ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ ވެއްޓެއްކަމުގައިހެދުން
  • މާލޭގެ މަގުތަކާއި ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް މީހުން ގޮސްއުޅޭ އެންމެހައި ތަންތަނަކީ، ސާފުތާހިރު ތަންތަނަށް ހެދުން