މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

77

Sitting

4

Term


Nov 23

Date

19

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • އެޖެންޑާ
  • 16 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޝާން މަހަށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމަށް ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޓެލެތޯންއަކާއިއެކު ފަންޑް ރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • 24 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓާފް ނައިޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.
  • ވިލިމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ތެޔޮ ފީފާތައް ބަރުކޮށްގެން އުޅަނދުތައް ވަންނަ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • 24 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓާފް ނައިޓްގައި 25، 30 އަދި 35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު މިކައުންސިލަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ކޮންމެ އަހަރަކަށް -/500ރ ގެ އެލަވަންސްއެއް ދިނުމަށް ކޯޕަރޭޓް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާތީ، މުޅިކައުންސިލްގެ އެންޑޯޒްމަންޓަކަށް ހުށަހެޅުން.