މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 79 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

79

Sitting

4

Term


Dec 10

Date

19

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 79 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 01 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމާ، މަގުމަތީކުރާ އެކިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ލީގަލް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުއްދަނެތި ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ފާރމާސް މާކެޓްގެ އުސޫލާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

79. Yaumiyya-1671004082286.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ