މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަދި މާލެ ސިޓީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް އާއި އެކު އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

15 އޯގަސްޓް 2022