ޕްރެސް ރިލީސް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 10 ނޮވެމްބަރ 2022

09 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއިގުޅޭ

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

Noos Bayaan 5-1668078420670.pdf