ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
69

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
68

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
67

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
66

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 66 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

31 Aug 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 65 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

24 Aug 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

17 Aug 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 63 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

10 Aug 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

04 Aug 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

21 Jul 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 60 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

06 Jul 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 59 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ

29 Jun 2022

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 58 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާ