ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
102

17 މެއި 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 102 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
100

03 މެއި 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 100 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
99

26 އޭޕްރިލް 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 99 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
97

12 އޭޕްރިލް 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 97 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

05 Apr 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 96 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

29 Mar 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

22 Mar 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 94 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

15 Mar 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

08 Mar 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 92 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

01 Mar 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 91 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

22 Feb 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 90 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

15 Feb 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 89 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ