ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާތައް

Council sitting
110

13 ޖުލައި 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 110 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
107

21 ޖޫން 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 107 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
106

14 ޖޫން 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 106 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

Council sitting
105

07 ޖޫން 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 105 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

31 May 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 104 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

24 May 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 103 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

17 May 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 102 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

03 May 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 100 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

26 Apr 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 99 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

12 Apr 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 97 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

05 Apr 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 96 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

29 Mar 2023

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 95 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ