ފައްތިޔާ، ފަޅުހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ ފަޅުގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބޭއްވުމަށް ހުއްދައެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަގުބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލޭގެ މަގުތައް ބަންދު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

މައިޒާންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި، ބީޗު ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު

އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ހޯއްދެވުމަށް ހުއްދައެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު