ފައްތިޔާ، ފަޅުހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ ފަޅުގައި އޮޑިދޯނި ފަހަރު ބޭއްވުމަށް ހުއްދައެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

މައިޒާންތަކާއި، ޕާކުތަކާއި، ބީޗު ފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު

އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ހޯއްދެވުމަށް ހުއްދައެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު