Community Meeting
Session 7

25 Oct 2022

ގަލޮޅުގައި ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕާކް ގެ ޑިޒައިން.

Community Meeting
Session 8

25 Oct 2022

ގަލޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕާކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

Community Meeting
Session 6

24 Mar 2022

މާލެ ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން -2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

Community Meeting
Session 5

21 Aug 2021

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން - ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން (ހުޅުމާލެ)

Community Meeting
Session 4

14 Aug 2021

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން - ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން (ހެންވޭރު)

Community Meeting
Session 3

12 Aug 2021

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން - ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން (މާފަންނު)

Community Meeting
Session 2

10 Aug 2021

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން - ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން (މައްޗަންގޮޅި)

Community Meeting
Session 1

08 Aug 2021

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން - ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން (ވިލިމާލެ)