ފަހުގެ ހަބަރުތައް

މާލޭގެ މޭޔަރު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އި ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވި ތިން ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން:

މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މާފަންނު ގަޑިބުރު ތަރައްޤީ ކުރީ ފަސްވަގުތު ބަންގިވެސް ގޮވޭގޮތަށް: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

ޒަމާނީ ބަދަލާއިއެކު މާފަންނު ގަޑިބުރު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި

މޭޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ.މުޢިއްޒު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ވަދާޢީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ ކައުންސިލްތަކަށް ވަރަށްފަހި ޙަޤީޤީ މާނައިގަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ޗެމްޕިއަން ކުރެވިގެންދާ ސަރުކާރަކަށް: ޑރ. މުޢިއްޒު

ދެއްވި ހުރިހާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް!

ޓްރާންސިޝަން މަސައްކަތަށް ވަގުތު ހުސްކުރެއްވުމަށް މޭޔަރުގެ ޒިންމާ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ޑރ. މުޢިއްޒު ހުޅުވައި ދެއްވައިފި

އިސްކަންދަރު މައިޒާން އާބާތުރަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "މާލެ ފެހި" އައުޓްލެޓެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއާއި ގުޅިގެން މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފި