ފަހުގެ ހަބަރުތައް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި ޕާކިންގް އިމާރާތްތައް އެޅުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ޕާކުކޮށްފައި އޮތުން: ކައުންސިލަރު ސައިފް

ވިލިމާލޭ ބަގީގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ސިވިލްކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެމްޑީއިން ބާރުގެބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވަނީ އިންތިހާއަށް: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހިންގަމުންދާ "ކެފޭ ތާސީރު" ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުން ކަންކުރަނީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދުނުގޮތާއި ޚިލާފަށް: ޝުޖާއު

ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ނުކުމެ ހުރަސްއެޅުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނަރީޝް

ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާނުކޮށް ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތްދޭން ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންނުވޭ: ސައިފް

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އެއްފަރާތްކޮށް ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ކައުންސިލުން ދެކޮޅު

ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާނުކޮށް އެމްޓީސީއަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް އިޢުލާނެއް ނުކުރެވޭނެ: އައިފާން

ވިލިމާލޭގެ ބަގީ ޚިދުމަތަށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ބަސް ޚިދުމަތް ފަށަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭކާރުކުރުމަށް: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދޭނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް: މޭޔަރު މުޢިއްޒު