ފަހުގެ ހަބަރުތައް

އަލްހާފިޒް އަހްމަދު ނަބީހު ހޯދި ކާމިޔާބީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކޮށްފި

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022 ގައި ބައިވެރިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމާއި ޖާރޒީ ހަވާލުކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ އަކީ "ކެއަރިންގ"ސިޓީ އަކަށް ހެދުމަށް މޭޔަރު މުޢިއްޒު ގޮވާލައްވައިފި

ޓީޗަރުންގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމަޔަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މިއަދާއި މުސްތަޤުބަލަށް މުހިންމު ކަމެއް: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ކެއަރ ސޮސައިޓީއާ އެކު މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އަމީނީމަގު ހަދަމުންދާގޮތުން މަގުގެ ތޮއްޖެހުން އިތުރަށް ގޯސްވާނެކަމަށް ފެނޭ: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގެ ސިޑީގައި ހޭންޑް ރެއިލިންގް ހަރުކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ މިސްކިތަކުގައި ނެވިލޯނު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިފި

މާލޭގެ މޭޔަރު ބުދަ ދުވަހު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރަށްވައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ “އެއްލައްކަ ގަސް“ ޕްރޮގްރާމް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވައިފި

މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ބޯހިމެނުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ: މޭޔަރު މުޢިއްޒު

ވެމްކޯގެ އަސްލު މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވަންނާނަން: މޭޔަރު މުޢިއްޒު