ފަހުގެ ހަބަރުތައް

އާސަހަރާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިއެކު،ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ހުޅުމާލޭގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޗައިނާގެ ޕިންގްޓަން ސިޓީއާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

"ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް" ގެ މަސައްކަތަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

މުޅި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

އަގުހުރި އިނާމް ތަކަކާއިއެކު މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތާއި މަދަޙަ މުބާރާތް 1444 ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަށް 2 އަހަރު: ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް!

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަށް 2 އަހަރު: ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ "އަދާހަމަ"

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ހުރަސްތަކާއި އެކުވެސް ނަތީޖާ ނެރެވޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

ހިއްކަން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކީ އާބަންކޯއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއް ނޫން: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

ދުނިޔޭގެ އޮއިވަރުތަކުގައި ނުޖެހި ހެޔޮގޮތުގައި ކުދިން ބޮޑެތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު

މާލެސިޓީގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތަންފީޒު ނުވޭ: މޭޔަރ މުޢިއްޒު