ހިދުމަތްތައް

އަލަށް އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމުއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމުއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދޭ ފޯމުދުުވަހަކުވެސް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުހަދާ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މާލޭގެ ރަށްވެހީން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމްއަލަށް ރަށްވެހިވުމަށް އެދޭ ފޯމުމާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭފޯމްމިހާރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ގެއިން އުނިކޮށް އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމުމާލޭ ރަށްވެއްސަކަށްވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް/ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމުގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާ ގެއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމުހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު ފޮރިން ބަރތް ސެޓްފިކެޓް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ނަން ބަދަލު/އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ ގާނޫނީ ފޯމުމައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު
އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުމާލެ ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންވަކި ކަމަކަށް އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އުސްމިން ބެލުމަށް އެދޭ ފޯމުއިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުއިންފާރާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުބިން އަމިއްލަކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ސާފުކުރާ ފޯމުވިޔަފާރިއާއި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަބިން އަމިއްލަ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ އިމާރާތް އަދި ފްލެޓު ރަހުނު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގޯތިގެދޮރުގެ އެކިއެކި ޚިދްމަތަށް އެދޭ ފޯމުހަަތަރު ފުރޮޅުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ގަރާޖު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް