ޗައިނާގެ ޕިންގްޓެން ވަފްދާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 103 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާމާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތާއި މަދަޙަ މުބާރާތް 1444 ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޙަފްލާ.އިތުރު ގެލަރީތައް

ޗައިނާގެ ޕިންގްޓެން ވަފްދާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 103 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތާއި މަދަޙަ މުބާރާތް 1444 ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޙަފްލާ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް 2 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 102 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއިއެކު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނާއިއެކު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މާފަންނު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނާއިއެކު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.