ޗައިނާގެ ޒިޒަންގ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއާމަން އާއި ވަފްދާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން. މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން ޒަމާނީ ބަދަލާއިއެކު މާފަންނު ގަޑިބުރު އިފްތިތާޙް ކުރުންއިތުރު ގެލަރީތައް

ޗައިނާގެ ޒިޒަންގ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއާމަން އާއި ވަފްދާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން.

މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޒަމާނީ ބަދަލާއިއެކު މާފަންނު ގަޑިބުރު އިފްތިތާޙް ކުރުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 121 ވަނަ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާ

މޭޔަރ ޑރ.މުޢިއްޒު، މޭޔަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވި ވަދާޢީ ބައްދަލުވުން.

މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އިސްކަންދަރު މައިޒާން އާބާތުރަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "މާލެ ފެހި" ހުޅުމާލެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ