މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތްމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާއިތުރު ގެލަރީތައް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 84 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 83 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ނީލަން ފިހާރައިގެ ރޯވި ހާދިސާގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭ ބްލޮކެއް އަނދައިފައިވާތީ އެމުވައްޒަފުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން

މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި" ޗާލު މިސްކިތް" ފަންޑް ރެއިސިންގ ހަރަކާތް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 83 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ