ކިންގް އަބްދުލް އަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮލީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އަލް ހާފިޒް އަހުމަދު ނަބީހު ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުންމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ"ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022" ގައި ބައިވެރިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމާއި ޖާރޒީ ހަވާލުކުރުން.އިތުރު ގެލަރީތައް

ކިންގް އަބްދުލް އަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮލީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އަލް ހާފިޒް އަހުމަދު ނަބީހު ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

"ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2022" ގައި ބައިވެރިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމާއި ޖާރޒީ ހަވާލުކުރުން.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް “ސްޓްރީޓް ލައިޓްސް” ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 67 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ގދ އަތޮަޅު އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންސްޝިޕް 2022 މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން

މާލޭގެ ދެކުނު ބަނދަރުގައި ސީސީޓީވީ ކެމަރާއާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް