ޕްރެސް ރިލީސް

21
ޖަނަވަރީ

-

27
ޑިސެމްބަރ

-

26
ޑިސެމްބަރ

ރައީސް އޮންރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ މައްޗަށް 25 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިންސާފު ޤާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

10
ނޮވެމްބަރ

09 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއިގުޅޭ

20
އޮކްޓޯބަރ

‎މާލޭގެ ފަތާޓްރެކް ކުރިމަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރުގަނޑު ދަށުން މަގުމައްޗަށް ފެންލީކުވެ، ވަޅުގަނޑު ހެދިފައިވުމާއި ގުޅޭ

19
ސެޕްޓެމްބަރ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސްޓްރީޓް ލައިޓްސް ހަދިޔާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން