ޕްރެސް ރިލީސް

11
ޖުލައި

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ، ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ދަޢުވަތު ފޮނުވުން

15
ޖުލައި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

3
މެއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލިގެން ދިއުމާގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަކޮށް ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

2
އޭޕްރިލް

މާލޭގެ 353 ނަންބަރު ކޮޮށީގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓްއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނާ ގުޅިގެން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

1
އޭޕްރިލް

މާލޭގެ 353 ނަންބަރު ކޮށީގެ ދެކުނުފަރާތު ކުރީގެ ރުމާލު ޖަގަހަ އާއި ޓޯޔާޑާއި ދެމެދު ހަދާފައިވާ ގުދަން ހުސްކުރުމާ ގުލެގޮތުން ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އޮޅުންއަރައިފައިވާތީ، އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

4
މާޗް

ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވިލިމާލޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އޮޅުންއަރާފައިވާތީ، އެކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.