ޕްރެސް ރިލީސް

19
ސެޕްޓެމްބަރ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސްޓްރީޓް ލައިޓްސް ހަދިޔާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

22
ޖޫން

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޖޫންމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހިންގި ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުން ކުށްވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން.

8
ޖޫން

އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނަކާއި، އެޕާޓީގެ ލީޑަރަކު ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ތައުހީނުކޮށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާތީ،އެކަން ކުށްވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން.

27
މާޗް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅޭ

17
ފެބްރުއަރީ

ޕާކިން ސްލޮޓަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ހުޅުވާލި ޕޯޓަލްއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ

28
ޑިސެމްބަރ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކުމަށް އެޗްޑީސީއިން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ