މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

78

Sitting

4

Term


Dec 01

Date

18

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 23 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމާ، މަގުމަތީކުރާ އެކިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ވިލިމާލެ އަދި މާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ފަޅު ހުއްދަ އަދި ފައްތިޔާގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.
  • ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ޕާކިންގ ޒޯންތަކުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުން
  • މާލެއާއި، ވިލިމާލެ މަގުތަކާއި، އާންމުތަންތަނާއި، ހުސްބިންތަކާއި، ޕާކިންގ ޒޯންތަކާއި، މާރުކޭޓުތަކާއި، ބާޒާރުމަތި ކުނިކަހާ ކުނިނަގާ ކުނި އުކާލުމާއި، އަދި ބަނދަރުތަކާއި، ފަޅުތެރެއިން ކުންޏާއި، ޕާރކުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ޖަމާކުރާ ކުނި ނެގުމާއި، އުކާލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.