މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

80

Sitting

4

Term


Dec 14

Date

16

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 08 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 79 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ޤުރުޢާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތް ހިންގުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭ ޕަބްލިކް ހައުސިންގ ރީ-ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތޮން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދަހާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ އަޕްޑޭޓްސް ހިއްޞާކުރުމާއި ދެވަނަ ބުރުގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލްތަކާއި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ލީގަލް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

80. Yaumiyya-1672733211767.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އަހުމަދު ނަރީޝްއިބްރާހިމް ޝުޖާއުޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއާދަމް ރަމީޒުއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަހުމަދު އަައިފާންމުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުސަޢީދާ ރަޝާދުއަޙްމަދު ޟަމީރުޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރުޢަބްދުﷲ ނާޞިޜުނަހުލާ ޢަލީ