މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 81 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

81

Sitting

4

Term


Dec 21

Date

19

Attendance

ޖަލްސާގެ ކުރެވުނު މަސަތްކަތްތައް

  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 81 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
  • 14 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 80 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބްލޮކު ގުރާންޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ބަލައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް، މަޝްވަރާކުރުން.
  • ލީގަލް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

81. Yaumiyya-1672733488163.pdf

ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ

 އާދަމް އާޒިމް
އަހުމަދު ނަރީޝް -ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  އަހުމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަހުމަދު-މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހުމަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމްއިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުސަޢީދާ ރަޝާދު-ޢާއިޝަތު ނާޡިމާއާމިނަތު ޔުމްނާމުޙައްމަދު ޢަރީޝްއިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު ހަސަން ނިޘާމްނަހުލާ ޢަލީ