ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ ހޯލް މަރާމާތުކޮށް އަލުން ހުޅުވުމިުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ކައުންސިލަރުން އަދި ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

30 އޭޕްރިލް 2024