‏ރަސްފަންނު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ، އެ ސަރަހައްދުގެ މަސްވެރިންގެ ޖެޓީ (ވެސްޓްޕާކް ޖެޓީ) ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ⁦ އެސް ޓީ އޯ⁩ އަދި ⁦ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް⁩ ގެ އިސްވެރިންނާއި މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ⁦އަހުމަދު ނަރީޝް⁩ އަދި ކައުންސިލަރުން އެ ސަރަހައްދު ބައްލަވާލެއްވުން.

15 މެއި 2024