މާފަންނު ސްކޫލުގެ ހާލަތު ބެލުމަށާއި އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްލުމަށް މިއަދު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން.

14 އޯގަސްޓް 2022