މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާފަންނު މަދަރުސާއަށް ކުރި ޒިޔާރާތުގެ ތެރެއިން

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ14 އޯގަސްޓް 2022


މާފަންނު މަދަރުސާގެ ހާލަތު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްލަވައިފި

މާފަންނު މަދަރުސާގެ ހާލަތު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްލަވައިފިއެވެ.

މާފަންނު މަދަރުސާގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލުމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. މާފަންނު މަދަރުސާގެ ބައްލަވާލުމަށްޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.މާފަންނު މަދަރުސާއަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތަކީ މާފަންނު މަދަރުސާގެ ވެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.

މާފަންނު މަދަރުސާއަށް މާބޮޑަށް އަޅާލުމެއް ލިބިފައިނެތުމުން އެ ސްކޫލު ވަނީ މަރާމާތް ކުރަން ޖެހިފައެވެ.

މާފަންނު މަދަރުސާއަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތަކީ މާފަންނު މަދަރުސާގެ ވެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ. މާފަންނު ސްކޫލަށް މާބޮޑަށް އަޅާލުމެއް ލިބިފައިނެތުމުން އެ ސްކޫލު މަރާމާތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަމަ ޖައްސަން މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.