ޕްރެސް ރިލީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސްޓްރީޓް ލައިޓްސް ހަދިޔާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން