ޕްރެސް ރިލީސް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ20 އޮކްޓޯބަރ 2022

‎މާލޭގެ ފަތާޓްރެކް ކުރިމަތިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރުގަނޑު ދަށުން މަގުމައްޗަށް ފެންލީކުވެ، ވަޅުގަނޑު ހެދިފައިވުމާއި ގުޅޭ

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

Stelco ge Twitter aai gulhe noosbayan-1666270524041.pdf