ޑިޖިޓަލް މާލެ

ހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލާއެކު މާލޭ ސިޓީ ވެގެންދާނީ، ޒަމާނީ އާލާތްތަކާއެކު، އެފަދަ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފަހިކަން ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ގެނެސްދޭ ކައުންސިލަކަށް. އެގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ވައިފައިކުރުން، މުޅި މާލޭ ސިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމަކުން ގުޅާލުން، އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ތަކްލީފްކުޑަކޮށް ފަސޭހަ އަވަސް ގޮތްތައް ތަޢާރަފްކުރުން މަތީ ދެމި އޮންނާނެ. ސިޓީ ކައުންސިލް ޑިޖިޓަލްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކި ކަންކަމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިތުރުން ގިނަ ޚިމަތްތަކެއް އެބަޔަކު ތިބިތަނަކުން ހޯދޭނެ ބީދައަކުން ކަންކަން ފަހިކޮއްދޭނެ.

މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ފަސޭހައިން ހޯދާލެވޭ ގޮތަށް މުޅި މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ގޭގައި ތިބެގެން ހިދުމަތްތައް ހޯދަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ފަސޭހަވާނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ޑިޖިޓަލް މާލެ" މަޝްރޫޢު ފެށުން

އައިޓީ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ހަޔަރކުރުން

ކަމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިންކޮށް ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ސްޓާފުން ޓްރެއިން ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ފަށައި ތަންފީޒުކުރުން

ސިޓީގެ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަށް އަޑުއެހުމަށްޓަކައި 24 ގަޑިއިރު ރައްޔިތުންނަށް ޙިދުމަތް ދޭ ކޯލް ސެންޓަރ އެއް ގާއިމްކުރުން

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޯލް ސެންޓަރަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދެވޭ ވަރަށް (3 މުވައްޒަފުން އަބަދުވެސް ކޯލް ސެންޓަރ ގައި ތިބޭ ގޮތަށް) ތައްޔާރުކުރުން

މާލެ ސިޓީ އަމާންކޮށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި "ޑިޖިޓަލް މާލެ" މަޝްއޫރުގެ ދަށުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން، ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ސީސީޓީވީ ވަސީލަތްތަކުގެ ލިންކްތަށް އެއްކޮށް މުޅި މާލެ ސިޓީ އެެއް ނެޓްވޯކް އަކުން ގުޅާލައި، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ކަމާއި ގުޅޭ ފަންނީ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދުން

ސީސީޓީވީ ނެޓްވޯކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އާންމު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތުދިނުން

މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެކު ކަމާއި ގުޅޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން

އަގުހެޔޮ އިންޓަނެޓު ލިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށާއި، ޕާކުތަކާއި، އާއްމު ސަރަހައްދުތަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް އާއްމްދަނީ އިން ޕަސެންޓެއް ލިބޭގޮތަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މުޅި މާލެ ވައިފައި ކުރާނެ ފަރާތެއްހޯދުން. މިގޮތުން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އަގު ނަގާނީ ހައި ބޭންޑްވިޑްތަށް އެކަނި. ބޭސިކް ކަނެކްޓިވިޓީ ދޭންވާނީ ފްރީކޮށް.

ދިރާގާއި އުރީދޫއާއި އެކު މުޅި މާލެ ވައިފައި ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ތަންފީޒުކުރުން

މާލޭގެ ތާރީހުގެ މައްޗަށް ފޮތެއް ލިޔެ، ފޮޓޯ ކަލެކްޝަން ހަދައި، މާލޭގެ ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިންޓަވިޔުތަށް ނަގައި ޑޮކިޔުމެންޓްރީއެއް ހެދުން

ކަމާއި ބެހޭ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާއި އެމްސީސީ މީޑިޔާއާއި އެކު މަސައްކަތްކޮށް ފޮތަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ތަކެތި އުފެއްދުން

މާލެ ސިޓީގެ ޙަބަރުތަށް ގެނެސްދިނުމަށާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދައި ބައިވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ ޕްލެޓްފޯމްތަކެއްގައި "އެމްސީސީ މީޑިއާ: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މީޑިއާ" އުފެއްދުން

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ފުރިހަމަކުރުން

އެފްބީ، އިންސްޓަގްރާމް، ޓިކްޓޮކް، ޓީވީ، ރޭޑިޔޯ ޗެނަލްތައް ގާއިމްކުރުން

މަލޭސިޓީ މޭޔަރު ސިޓީއާއި މެދު ކުރައްވާ އުންމީދުތަކުގެ ފޮތެއް ޝާއިރުކުރުން

ފޮތް ލިޔާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފޮތް ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިރުކުރުން

ކެމްޕޭނުގައި ދެެއްވާފައިވާ ތަޤުރީރުތަކާއި އަދި ފަހުން ދެއްވާ ތަގުރީރުތަކާއި ވާހަކަފުޅުތައްވެސް ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ފެށުން

ހުރިހާ ވަޢުދެއް / ތަޞައްވަރެއް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން

ކޮންމެ ދުވަހަކު މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަބަރުތަކާއި އާއްމު ހިޔާލުތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދިރާސާކޮށް ޕަބްލިކްގެ ވިސްނުމަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނަގަތުން

ވަކިވަކި ނޫސްތަކުގައި އުންމީދީ ލިޔުންތަށް ގިނަކުރުން

ަކަމާއި ބެހޭ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާއި އެމްސީސީ މީޑިޔާއާއި އެކު މަސައްކަތްކޮށް ފޮތަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ތަކެތި އުފެއްދުން

ޑިޖިޓަލް މާލެ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޑިޖިޓަލް މާލޭގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ޗާލު މާލެސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޗާލު މާލެސިޓީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ބިންވެރި ރައްޔިތެއް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ބިންވެރި ރައްޔިތެއްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު