ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން

ސިޓީ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެތަނުގައި އުޅެވޭތީ ފަޚުރުވެރިވާ ބައެއްކަމުގައި ވެގެންދާނެ. ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހި، ކަރުދާސްމަދު، ޑިޖިޓަލް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ. ޒިންމާތަކާއި ބާރުތަށް ބަހާލެވި، އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޖަވާބުދާރީވަނިވި ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ. ރައްޔިތުން ވާނުވާ ނޭނގި އެކި ތަންތަނަށް ދުވަން ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާ މުވައްޒަފަކީ ރަނގަޅު މަގުދައްކާ މުވައްޒަފުކަމުގައި ހަދައި 24 ގަޑިއިރުގެ ކޯލް ސެންޓަރ ގާއިމްކޮށް ކޮންމެ ދަމެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ގުޅޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ދަމަހައްޓާނެ.

ކައުންސިލުން މޭޔަރުގެ އިލެކްޝަން ވަޢުދުތަކާ ތަޞައްވަރު އެންޑޯޒުކުރުން

ރާއްޖޭގެ އެހެން ކައުންސިލްތަކާ މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ަމައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯރކްޝޮޕް ސެމިނަރ ދަތުރުތައް ކުރުން

ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކާއި އެކު ރިސޯސް ޝެއަރިން އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން

ކައުންސިލުން ގިނަ ކަންކަން ކުރެވޭނެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަށް މާލެ ސިޓީއިން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ހުރިހާކަމެއް ދެނެގަތުން

ކަމާއި ގުޅޭ ފަންނީ މާހިރެއްގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް ދެނެގަތުން

މޭޔަރާއި އެެއްބާރުލުން ދީގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ލޯކަލް ލެވެލްގެ ބޮޑު ޓީމެއް އުފައްދައި ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ހިދުމަތްދީ، ރައްޔިތުންނަށް އަމިއްލަ ސިޓީގެ ކަންކަމާ ޒިންމާދާރުވުމުގެ އިހުސާސްވާން ފެށުމަށްޓަކައި މާލެ ސިޓީގެ ކޮންމެ ބްލޮކެއް ވަކިން ބަލަހައްޓަން ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ކޮންމެ ބޮލޮކަކަށް ވޮލަންޓިއަރ ލީޑަރެއް، އެ ބޮލޮކެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއިއެކު ކަނޑައެޅުން

ކަމާއި ގުޅޭ ނިންމުން ފާސްކުރުން

ކަމާއި ގުޅޭ ގާނޫނީ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރުން

18 ދާއިރާ އެއްފަހަރާ މޭޔަރުގެ ލަފައާއިއެއްކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބްލޮކް ލީޑަރުން ނެގުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން

ކައުންސިލުންދޭ ހައިސިއްޔަތު އިނގޭގޮތަށް ބްލޮކް ލީޑަރުންނަށް ކައުންސިލުންދޭ ލިޔުން ހަވާލުކުރުން

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ލައިވް ކުރުން

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ކައުންސިލްގެ އެފްބީ ޕޭޖުގައި ލައިވްކުރުމާގުޅޭ އުސޫލެއް ހަމަޖައްސާ، ލައިވް ކުރަންފެށުން

ކުރިޔަށްއޮތް 20 އަހަރަށް މާލޭގެ ތަރައްގީއަށް މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

ތަރައްގީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ކަމާ ގުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތައް ޝާމިލުވާގޮތަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން

ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންޑޯސްމެންޓަކަށް ހުށަހެޅުން

ހުޅުމާލެ އަކީ ސިޓީކައުންސިލުގެ ސީދާ ބެލުމުގެދަށުން މުނިސިޕަލް ހިދުމަށްދޭ ތަނަކަށް ހެދުން

ކަމަށް ބޭނުންވާނޭ އޮފީސް ޖާގަ ކަނޑައަޅާ އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ހުށަހަޅާ އޮފީސް ޖާގަ ހޯދުން (ފޭސް 1 ،ފޭސް 2 އިން)

މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުމާއި، އޮފީސް ސެޓްއަޕް އަށް ބޭނުންވާނޭ ޚަރަދު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުން

ދާއިމީ އޮފީސް އަދި މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހޯދުމަށް ޖާގައިގެ ބޭނުންކުރާނޭގޮތުގެ ޕްލޭން ހަދާ، ފޭސް 1 އިން ބިން ހޯދުން

ދައިމީ އޮފީސް އަދި މަރުކަޒު ބިނާކުރުމަށް 2022 ގެ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުން

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ހިދުމަތްތައް އަވަސް ކުރުން، މިގޮތުން ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށް ހިދުމަތަށް އެދި ހުށައަޅާ ހުށައެޅުމެއް ގިނަވެގެން 3 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމައިދިނުން

އިދާރީގޮތުންނާ ތަނުގެ ތެރޭގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވިފައި ހުރިގޮތަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

ހުޅުމާލޭގައި ކުރެހުން ފާސްކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު 3 ދުވަހަށް ކުރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ކުރުމަށް އެޗްޑީސީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިދުމަތްދިނުމަށް ގެންގުޅޭ ތަފާތު ގިނަ ފޯމުތަށް ރިވައިޒްކޮށް ފަސޭހައިން ފުރާލެވޭ މަދު ފޯމުތަކަށް ހެދުން

ކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް އާ ފޯމެއް ނުވަތަ ފޯމުތަކެއް ޑިޒައިންކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފެށުން

ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ހުރި ގޯތި ގެދޮރާއިބެހޭ ފޯމުތަށްފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ކުރެހުންތަށް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ހިދުމަތް ދިމުނުގައި ފަސޭހަކަމާއިއެކު އޭގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ފަދަ ޑޭޓަރ ބޭސްއެއް ގާއިމްކުރުން

އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުމާއި މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ ހޯދުން

އޮފީސް ޖާގަ ހޯދުން

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިޓީކައުންސިލް އޮފީހުގައި މާލެއިން ލިބިދޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ރޭވުން

ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި ވަންސްޓޮޕް ސާރވިސް ސެންޓަރ އެއް ގާއިމްކުރުން (މިސާލަކަށް ޑީއެންއާރު، އިމިގްރޭޝަން، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ފަދަ އޮފީސް ތަކުން ދޭ ހިދުމަތްތައް)

ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ތިބޭ ބޭރު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކޮށް އެވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނެގުން (ނުކުޅޭދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭތޮގައް)

ބޭރު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާން މުވައްޒަފުންގެ ތަރުތީބު ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެހީއާއެކު އެމަގާމުތައް ހުސްކޮށް ދިވެހިން އެ މަގާމުތަކަށް ނަގަމުންދިޔުން

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ދެވޭ ގޮތަށް މައި އޮފީހެއް މާލޭގައި ގާއިމްކުރުން

މިހާރު މާލޭގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކުން އޮފީސް ޖާގަ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯ ބެލުން، އަދި ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތެއް ހޯދައިގެންވިޔަސް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޮފީސް ހެދުން

އޮފީސް ގާއިމް ކުރާނެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުން

ޮއޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް ޑިޒައިންކުރުން

ބަޖެޓު ހޯދައި އިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

އިމާރާތް ނިންމައި ބޭނުން ކުރަން ފެށުން

ސިޓި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ރިވައިޒްކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުން އަދި ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން

ޓެކްނިކަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި އަދަދުތައް ކަނޑައަޅައި ޓެކްނިކަލް ޕޫލްއެއް ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް އެކުލަވާލުމަށް އާންމުކޮށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އެފަދަ ޕޫލްއެއް އެކުލަވާލުން. އަދި ނީޑް ބޭސްޑް ކޮށް އެ ޕޫލްއިން ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ތަރުތީބަކުން ދިނުން (ރިޓެއިނަރ ބޭސިސްއިން)

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ކަމާބެހޭ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ފުލްޓައިމްކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓރީގައި އެދުން

އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކައުންސިލް އިން ފާސްކުރުން

އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސާރވިސް އަށް ހުށަހެޅުން އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ބަޖެޓު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަލާ ވިލަރެސްކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދާނޭގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ފާސްކުރުން

މާލޭގައި ތިބި ކަމުވޮށިގެންވާ އިލްވެރި އަދި ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުހުރި އެކިފަރާތްތައް އެއްވާ ތިންކް ޓޭންކްތައް އެކި ކަންކަމުގައި އުފެއްދުން. މީގެ ތެރޭގައި ހިޔާވެހިކަން، މަތުތައް، ޕާކުތައް ފަދަ ކަންކަމާއި އިޤްތިސާދީ، އިޖުތިމާއީ، ސަޤާފީ އަދި ދީނީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ހާއްސަ ކޮމެޓީތައް އުފެއްދުން

ާޙާއްސަ ކޮމިޓީތައް އުފައްދާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން

ޚާއްސަ ކޮމިޓީތަކުގެ ޓިއޯއާރު އާއި މަސައްކަތްކުރާނެ އުސޫލާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުން

ޮކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

ާފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ އެކްސްޕާޓުންނަށް ދައުވަތު ދިނުން

ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވެމުންދާ ވަރަކަށް ހިންގަންފެށުން

ޙާއްސަ ކޮމެޓީތަކުގައި ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މޭޔަރަށް ލަފާދޭ 9 މެންބަރުންގެ މައްޗައް އެކުލެވޭ ހާއްސަ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އުފެއްދުން

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ޓިއޯއާރު އާއި މަސައްކަތްކުރާނެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުން

މޭޔަރު ކަނޑައަޅާ 9 ބޭފުޅަކަށް ދައުވަތުދީ ބޯޑު އެކުލަވާލުން

ވޭތުވެ ދިޔަ ދައުރުތަކުގައި ކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެފާރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް އެރުވުން

ހަނދާނީ ލިޔުން އެރުވުމަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުން

އަވަށު ބޯޑުތައް އެކުލަވާލުން

އަވަށު ބޯޑުތައް އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލް އިން ފާސްކުރުން

އަވަށު ބޯޑުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ހިންގާނޭގޮތުގެ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާ ފާސްކުރުން

އަވަށު ބޯޑުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުން

އަވަށު ބޯޑުތަކަށް ދަޢުވަތުދޭން މޭޔަރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދިނުން

އަވަށު ބޯޑުތައް އެކުލަވާލާ ހިންގަން ފެށުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއެކު މަސައްކަތްކުރުން

މާލެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމިޓީގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން

މާލެ ސިޓީގައި އިންސާނީ ޙާއްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމާއި، މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ އަންހެނުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ވަޒީފާއާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމުގައި ކޮމިޓީގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ހިމެނޭ ގޮތަށް މަސައްތަކްތައް ބައްޓަންކޮށް ތާވަލުކުރުން

ޑިޖިޓަލް މާލެ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޑިޖިޓަލް މާލޭގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ޗާލު މާލެސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޗާލު މާލެސިޓީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ބިންވެރި ރައްޔިތެއް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ބިންވެރި ރައްޔިތެއްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު