ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލު ގާތުން ބަލައި، އެބައި މީހުންގެ ބަދިގެތަކާހަމައަށް ވާޞިލްވެ، ކަންކަމުގައި އެބައިމީހުންގެ ބަސް އިސްކޮށް، ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތައް ބަލައިގަނެ، އެންމެންގެ އިހްސާސްތަކަށް އިހްތުރާމްކޮށް، އެބައިމީހުންގެ އަޑުއަހާ، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ބަސް ގަބޫލުކުރާ، ބޯހަރުކަމުން ދުރުވެފައިވާ ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އޮންނާނެ.

މާލޭގެ ހަރުމީހުން، ދުވަސްވީ ތަޖުރިބާކާރުން އަދި ބޮޑެތި އާއިލާތަކަށް ދުރާލާ ޕްލޭންކުރެވިގެން މޭޔަރު ބައްދަލުކުރެެއްވުން

ކަނޑައެޅޭ ޝެޑިޔުލްއެއްގެ ދަށުން މާލޭގެ ކޮންމެ ގެޔަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލްއެއް ހަދާ ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް އެއް ދުވަހު ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުން (ގޭގެއަށް ނުދެވޭ ޙާލަތުގައި އޮންލައިންކޮށް)

ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ފެށުން (މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުން)

ކޮންމެ އަވަށެއްގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެވޭނެ ތަނެއް ގާއިމް ކުރުން

ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަނޑިތަކެއްގައި އެ ތަންތަނުގައި ކައުންސިރުންނާއި ބައްދަލުކުރެވޭނެ ތާވަލެއް ކަނޑައެޅުން (ސްކޫލް ހޯލް ފަދަ)

މަހަކު އެއްފަހަރު ލައިވްކުރެވިގެން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން: މި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނީ އެކި ފަހަރު އެކި ގްރޫޕްތަކަށް/ވަކި ވަކި އަވައްތަކަށް/ދަފްތަރަށް

ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާ މަހަކު އެއްފަހަރު މޭޔަރާ ބައްދަލުކުރެވޭނެގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ޑިޖިޓަލް މާލެ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޑިޖިޓަލް މާލޭގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ޗާލު މާލެސިޓީ

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ޗާލު މާލެސިޓީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުވާ ކައުންސިލްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތީގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ބިންވެރި ރައްޔިތެއް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ބިންވެރި ރައްޔިތެއްގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން - ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އަމާޒުތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު